Terms and conditions
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ นี้ คือ

SODA (THAILAND) LTD.

ต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘เรา’ หรือ ‘เว็บไซต์’

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์เรา ด้วยการเข้าถึง เรียกดู ใช้งาน ลงทะเบียน การติดต่อสอบถามเพื่อสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ หรือตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่คำนึงถึงวิธีการเข้าถึง รูปแบบการแสดงผล เนื้อหาที่เข้าถึงหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึง โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้งาน”) เราจะถือว่าผู้ใช้งานยินยอมและตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้ รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับ (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) โดยผู้ใช้งานรับทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า อีกทั้งถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้หรือจะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ใด ๆ ขอความกรุณาผู้ใช้งานยุติการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้

การใช้งานเว็บไซต์

 • ข้อมูล เนื้อหา หรือส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งาน ทราบล่วงหน้า
 • การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสอบถามเพื่อสั่งซื้ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของทาง เว็บไซต์เรา
 • หากมีการลงทะเบียนสมาชิกเว็บไซต์หรือเพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการติดต่อสอบถาม ซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้องสมบูรณ์และเป็นจริง และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลัง ผู้ใช้งานตกลงจะแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยระบุไว้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • หากมีการลงทะเบียน เปิดบัญชี หรือการใช้บริการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน เปิดบัญชี ดังกล่าว เราจะถึงว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและการสมัครใช้บริการนั้นของเราด้วย
 • กรณีผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ จะต้องได้รับยินยอมจากผู้ปกครอง หากมีการสมัครสมาชิกรวมถึงการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้าหรือสมัครใช้บริการของเรา
 • ผู้ใช้งานจะไม่กระทำการที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอันอาจเชื่อได้ว่าผู้ใช้งานมีเจตนาทุจริต ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • ในกรณีที่ผู้ใช้งานอับโหลดเนื้อหาใดๆไปยังเว็บไซต์ ผู้ใช้งานยืนยันว่าเนื้อหาดังกล่าวจะไม่มีลักษณะที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ เช่น เนื้อหาที่ก้าวร้าว ดูหมิ่น คุกคาม หลอกลวง ก่อให้เกิดความขัดแย้ง การรณรงค์ทางการเมือง หรือชักชวนทางการค้า ละเมิดทรัพยสินทางปัญญา ข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิใดๆของบุคคลอื่น รวมทั้งต้องปราศจากไวรัสหรือแสปมที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่เว็บไซต์หรือผู้ใช้งานอื่นๆ

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของเรา

 • บรรดาข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ ราคา รูปภาพ วิดีโอ เสียง ภาพกราฟฟิก เครื่องหมายการค้า แนวคิด รูปแบบในการนำเสนอที่พัฒนาขึ้น หรือ การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์เรา และ/หรือมีสิทธิในความเป็นเจ้าของตามกฎหมายประเทศไทยและ/หรือ กฎหมายประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้ผู้ใช้งาน ทำซ้ำ แก้ไขและหรือนำข้อมูล เนื้อหา ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากเว็บไซต์เรา
 • บรรดาข้อมูล เนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารใด ที่ผู้ใช้งานมีสิทธิเข้าดู ดาวน์โหลด อับโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าวเฉพาะเพื่อใช้เป็นข้อมูลหรือเพื่อใช้งานส่วนบุคคล โดยห้ามใช้เพื่อการพาณิชย์หรือทางการค้า ในกรณีผู้ใช้งานจัดพิมพ์สำเนาข้อมูลใดๆอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้งานมีหน้าที่คงไว้ซึ่งการแจ้งลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในเอกสารต้นฉบับนั้นๆ
 • ผู้ใช้งานต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดตามกฎหมาย ผู้ใช้งานใดที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว ยินยอมให้เว็บไซต์เรา ยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์และดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อจำกัดความรับผิด

 • เราเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลและเสนอข้อมูลตามสภาพที่มีอยู่เท่านั้น โดยเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆเหล่านั้นมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันคาวามครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาหรือข้อมูล ซึ่งเว็บไซต์เรา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์และ/หรือ นำเนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไปใช้
 • เราไม่อาจรับประกัน ความเสถียร ประสิทธิผล ความปลอดภัย ไวรัส หรือข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ หรือการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว รวมถึงจากการกระทำของบุคคลที่สาม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำของอาชญากรคอมพิวเตอร์ หรือ Hacker
 • ในกรณีที่มีโฆษณาปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ เราไม่อาจรับรอง ความถูกต้อง สมบูรณ์ ซี่งเว็บไซต์เรา เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลโฆษณาเท่านั้น หากโฆษณาที่นำเสนอดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดใดๆทุกกรณี
 • หากผู้ใช้งานพบเห็นข้อมูลหรือเนื้อหาใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้ทางเราทราบ และทางเราจะพยายามแก้ไขตามที่ตกลงโดยเร็วที่สุด

การเชื่อมโยงเว็บไซต์

 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น
  เว็บไซต์นี้อาจะมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และ เราไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือไม่มีการสนับสนุนเนื้อหา และ/หรือ เว็บไซต์ดังกล่าว เว้นจะจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เราจึงไม่อาจสามารถรับรองยืนยันในความถูกต้อง ของเนื้อหา ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงได้ โดยเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง และขอให้ผู้ใช้งานศึกษาข้อตกลงและเงื่อนใขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น
 • การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเว็บไซต์เรา หากผู้ใช้งานประสงค์จะเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์เรา ผู้ใช้งานสามารถทำได้ด้วยการเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์เท่านั้น โดยห้ามทำสำเนาเว็บไซต์ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
  • ผู้ใช้งานต้องไม่บิดเบือนความสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับเว็บไซต์เรา หรือนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรา และไม่ลบ บิดเบียน หรือเปลี่ยนแปลงขนาดหรือลักษณะของโลโก้ของเรา และผู้ใช้งานจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง เว็บไซต์เรา
  • เว็บไซต์ที่ทำการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์เราจะต้องไม่มีเนื้อหาหรือลักษณะที่ไม่หมาะสม หรืออาจนำมาซึ่งความเสียหาย การละเมิด การใช้เนื้อหา ก้าวร้าว หยาบคาย ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว ความเป็นเจ้าของ สิทธิ์อื่นๆ หรือชื่อเสียงของเว็บไซต์เรา หรือของบุคคลอื่นๆ
  • ทางเว็บไซต์เรา ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจที่จะห้ามไม่ให้มีการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ของเราหรือยกเลิกความยินยอมการเชื่อมโยงใดๆ รวมทั้งเว็บไซต์เรา ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานหรือแก่บุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อมูลการลงทะเบียน เพื่อติดต่อสอบถามหรือเพื่อสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้งาน จะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนใขการใช้

หากมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนใขการใช้งานเว็บไซต์เรา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใดๆที่มีขึ้นบนเว็บไซต์นี้ โดยเราไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆให้แก่ผู้ใช้งานทั้งสิ้น ทั้งนี้การระงับหรือยกเลิกดังกล่าว ไม่เป็นการตัดสิทธิที่เว็บไซต์เรา จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆตามข้อตกลงและเงื่อนใขการใช้นี้ รวมถึงสิทธิอื่นๆพึงมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

หากกรณีละเมิดข้อตกลงและเงื่อนใขการใช้ดังกล่าว เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ผู้ใช้งานตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

ข้อกำหนดทั่วไป

 • เว็บไซต์เรา ดำเนินการจัดตั้งถูกต้องในประเทศไทย
 • การบอกกล่าวใดๆ จะต้องกระทำโดยควรส่งเป็นลายลักษณ์อักษรบอกกล่าว ถึงเว็บไซต์เรา ตามที่อยู่ในเว็บไซต์เรา
 • ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อตกลงและเงื่อนการใช้นี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ให้ถือว่าข้อกำหนดส่วนอื่นๆ จะไม่ได้รับผลกระทบและจะยังคงมีผลใช้บังคับได้
 • การที่เว็บไซต์เรา สละสิทธิการเรียกร้องใดๆ ต่อการฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงและเงื่อนใขการใช้นี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อกำหนดังกล่าวหรือข้อกำหนดอื่น หรือการใช้สิทธินั้นในภายหลัง

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

ท่านจะติดต่อเราได้อย่างไร

ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางที่ได้ให้ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของเรา

จัดทำนโยบายโดย

SODA (THAILAND) LTD.